ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ของ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (“สยามเฮลท์”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ ระบุวิธีการที่ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (“สยามเฮลท์”) จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่าน ตลอดจนแสดงสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่นโยบายฉบับภาษาอื่นไม่ตรงกับนโยบายฉบับภาษาไทย จะยึดตามนโยบายฉบับภาษาไทย และ สยามเฮลท์ มีสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลเมื่อ สยามเฮลท์ แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะสยามเฮลท์ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยการคลิก “ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในขณะทำการสมัครสมาชิก หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายด้วยเหตุอื่น ท่านยืนยันว่า ผู้ใช้อำนาจปกครองของท่านได้ให้ความยินยอมตามนโยบายนี้แล้วเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ สยามเฮลท์ ไม่เช่นนั้น สยามเฮลท์ จะไม่สามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญากับท่านได้ และจะทำให้ท่านไม่ได้รับผลตอบแทนตามสัญญาต่าง ๆ ที่ท่านทำกับ สยามเฮลท์สยามเฮลท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ นามสกุลที่อยู่วัน เดือน ปี เกิดเพศหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขหนังสือเดินทางภาพถ่ายอีเมลหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network Account)ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทางเทคนิค เช่น หมายเลขระบุตัวตนเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ โปรแกรมที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ต เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลการค้นหาบนเว็บไซต์ ข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ คุ๊กกี้ เว็บบีคอน เป็นต้นทั้งนี้ นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับ สยามเฮลท์ โดยตรงแล้ว สยามเฮลท์ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลจากการเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลจากแบบฟอร์มเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือข้อมูลจากผู้จัดงานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนให้ความสนใจกับผู้จัดงานนั้นไว้หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ แก่ สยามเฮลท์ ท่านยืนยันว่าบุคคลภายนอกนั้น ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้แล้วข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนเพื่อจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบแม่ข่าย (server) ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ ที่อาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานตามกฎหมายไทย และ/หรือจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบสำเนากระดาษที่จะเก็บรักษาไว้ที่ สยามเฮลท์

2.การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสยามเฮลท์ จะประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมมาข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อประมวลผลการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สยามเฮลท์ และสมาชิก สยามเฮลท์ โซเชียล เซลลิ่งเพื่อดำเนินการสื่อสารข้อมูล ส่งคำบอกกล่าวระหว่าง สยามเฮลท์ กับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับสยามเฮลท์ และ/หรือ ธุรกิจสยามเฮลท์ โซเชียล เซลลิ่ง เช่น การจ่ายผลตอบแทน การกำหนดไลน์ การใช้บริการ การบริการหลังการขาย หรือการคืนสินค้า เป็นต้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า และประมวลสถานะการชำระค่าสินค้าเพื่อดำเนินการทางภาษีเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า และประมวลสถานะการส่งสินค้าเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และการตลาด และเพื่อทำวิจัย วิเคราะห์ สำรวจ จัดทำสถิติเพื่อการนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย รายละเอียดผลิตภัณฑ์สยามเฮลท์กิจกรรมต่าง ๆ การประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมทริปเดินทางเพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูล การประมวลผลทางสถิติเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ทางเทคนิค เพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ สยามเฮลท์เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น สยามเฮลท์ อาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และที่อยู่ในต่างประเทศ ที่อาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานตามกฎหมายไทยอีกทั้ง สยามเฮลท์ อาจจ้างให้บุคคลภายนอกทำหน้าที่แทน สยามเฮลท์ โดยบุคคลภายนอกนั้นอาจได้รับ เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อเก็บรักษา รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการทางสถิติเพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงข้อมูล และฐานข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลสยามเฮลท์ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาด นำเสนอผลประโยชน์ ผลิตภัณฑ์สยามเฮลท์ และการบริการของ สยามเฮลท์ ผ่านทางโทรศัทพ์ ข้อความ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้หากท่านไม่ยินยอมให้สยามเฮลท์ดำเนินการดังกล่าว
ท่านสามารถแจ้งสยามเฮลท์ได้ที่CallCenterติดต่อสยามเฮลท์

3.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสยามเฮลท์ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านให้ความยินยอมแก่ สยามเฮลท์ หรือจนกว่าจะดำเนินการตามสัญญาการเป็นสมาชิกสยามเฮลท์ สำเร็จ โดยสยามเฮลท์ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินความจำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นในการใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สยามเฮลท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เท่าที่จำเป็นเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอม หรือครบกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็นแล้ว สยามเฮลท์ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบแม่ข่าย (server) และวิธีการทำลายกระดาษ

4.สิทธิของท่านท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ หากท่านต้องการใช้สิทธิ กรุณาติดต่อ สยามเฮลท์ ถึงสิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านยินยอมให้ สยามเฮลท์ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของ สยามเฮลท์ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ สยามเฮลท์ ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านสามารถขอให้ สยามเฮลท์ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแหล่งที่มาต่อท่านได้สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ สยามเฮลท์ ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกได้เช่นกัน แต่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สยามเฮลท์ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล จะไม่สามารถโอนย้ายได้ ในกรณีดังกล่าว สยามเฮลท์ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้อีกต่อไปสิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณีสิทธิในการลบ ท่านมีสิทธิขอให้ สยามเฮลท์ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสิทธิในการระงับการใช้ ท่านมีสิทธิขอให้ สยามเฮลท์ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระหว่างที่ สยามเฮลท์ กำลังพิจารณาคำขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลหรือคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ สยามเฮลท์ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ และขอให้ระงับการใช้แทนเมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อประมวลผลอีกต่อไป แต่สยามเฮลท์ ไม่สามารถลบข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากท่านประสงค์ให้ สยามเฮลท์ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายสิทธิในการแก้ไข ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่หน้า “Profile” ได้ทันทีสิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หาก สยามเฮลท์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.ติดต่อ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัดหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัดได้ที่ โทรศัพท์: 0-2880-8787 หรือ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด 15/1-15 ถนน บรมราชชนนี แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170